Kto może zostać kandydatem do przysposobienia dziecka

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, ze zm.), kandydatem do przysposobienia dziecka może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma miejsce zamieszkania i zwykłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jej wiek gwarantuje, że pomiędzy przysposabiającym a przysposabianym będzie istniała odpowiednia różnica wieku,
 • jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego, w tym w szczególności:
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim
 • posiada odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – posiada odpowiedni staż małżeński (minimum 4 lata, o ile szczególne względy nie przemawiają w ocenie Ośrodka Adopcyjnego za uznaniem krótszego stażu małżeńskiego za wystarczający),
 • ukończyła szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz uzyskała pozytywną opinię o kwalifikacjach osobistych do przysposobienia dziecka.
 • nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Pełną zdolność do czynności prawnych posiada osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kandydatami mogą zostać:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043, ze zm.), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:
  a) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  b) uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
  a) zezwolenia na osiedlenie się,
  b) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, ze zm.).

Jeśli po pierwszej rozmowie zdecydujecie się Państwo rozpocząć przygotowania w naszym Ośrodku Adopcyjnym, kolejnym krokiem będzie złożenie wymaganych dokumentów, razem z wypełnioną kartą zgłoszenia   i oświadczeniem, których wykaz znajduje się poniżej.

Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka:

 1. Wniosek adresowany do Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie o pomoc w adopcji dziecka z uzasadnieniem przyczyn, dla których kandydaci chcą przysposobić dziecko.
 2. Życiorysy obojga małżonków.
 3. Wypełniona karta zgłoszenia stanowiąca załącznik do życiorysu (do pobrania na stronie karta zgłoszenia lub dostępna w ośrodku).
 4. Odpis zupełny aktu małżeństwa – oryginał aktualny (do 3 miesięcy)
  *dla osób będących w drugim związku: orzeczenie rozwodu albo akt zgonu pierwszego małżonka,
  *dla osób samotnych: odpis zupełny aktu urodzenia.
 5. Ostatnie złożone zeznania podatkowe.
 6. Zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim wynagrodzeniu z 3 ostatnich miesięcy netto,
  *prowadzący działalność gospodarczą: oświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej i osiąganym dochodzie,
  *rolnicy: oświadczenie o przychodowości gospodarstwa rolnego,
  *emeryci i renciści: kopia decyzji ustalającej prawo do emerytury lub renty, ze wskazaniem wysokości osiąganych z tych tytułów dochodów.
 7. Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zawierające dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że kandydat może właściwie zajmować się dzieckiem.
 8. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tzw. zapytanie o karalność).
 9. Zdjęcie małżonków (np. z wakacji, wycieczki).
 10. Oświadczenia: dotyczące karalności/niekaralności, władzy rodzicielskiej oraz staraniu/niestaraniu się o adopcję dziecka w innym ośrodku adopcyjnym (do pobrania na stronie oświadczenie lub dostępna w ośrodku).
 11. Dobrowolne referencje.
 12. W przypadku adopcji przez osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem – odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa ze zgłoszonym do przysposobienia dzieckiem – o ile taki stosunek istnieje.
 13. Informacja o zakresie, celu i sposobie przetwarzania danych osobowych.

*Osoby składające dokumenty proszone są o przyniesienie do wglądu dowodów osobistych – swojego oraz współmałżonka ( gdy dokumenty składa jedna osoba).
Regulamin Ośrodka