… I jest zraniony mały człowiek. Nie starcza nam wyobraźni, by pojąć, jak bardzo zraniony, bo przeżył porzucenie zagrażające jego egzystencji. Bez względu na to, czy jest starszy, czy bardzo malutki, to doświadczenie nosi w sobie.
Nie wiadomo, w jaki sposób będzie to rzutować na jego życie.
Czy sobie z tym poradzimy?
Jak długo trzeba będzie czekać na jego spokojny sen?…

Katarzyna Kotowska, „Wieża z klocków”

I. PROCEDURA PRZYGOTOWANIA KANDYDATÓW

1. Wstępna kwalifikacja obejmuje:

 • poznanie motywacji do adopcji kandydatów i oczekiwań
 • wywiad przeprowadzony w miejscu zamieszkania,
 • analizę sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów,

2. Przygotowania dla kandydatów do przysposobienia obejmują : 

 1. część indywidualną – to spotkania indywidualne z psychologiem/psychologami, podczas których kandydaci pracują m.in. nad:
  • funkcjonowaniem ich związku małżeńskiego,
  • genogramem i wzorami postaw wyniesionymi z rodzin pochodzenia,
  • przeżywaniem własnej bezdzietności,
  • motywacją do adopcji.
  • wykonują także testy psychologiczne i pedagogiczne.
 2. szkolenie grupowe – według programu ADOPCJA: WIEM (Wiedza, Intuicja, Empatia, Miłość), zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Decyzja Nr 1/2016/RA). Ma ono formę warsztatów, podczas których omawiane są zagadnienia istotne dla rodzicielstwa adopcyjnego, ze szczególnym  naciskiem na budowanie więzi z dzieckiem. Kandydaci pracują na własnych doświadczeniach, emocjach, przemyśleniach.

3. Końcowa kwalifikacja kandydatów do przysposobienia

Odbywa się podczas posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ds. Rodzin działającej przy Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie.

Kandydaci do przysposobienia dziecka/dzieci współmałżonka objęci są skróconą procedurą przygotowania do adopcji, zgodnie bowiem z art. 172 ust.2 p. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tacy kandydaci nie mają obowiązku odbywania szkolenia grupowego.

II. PROCEDURA ADOPCYJNA

Procedura adopcyjna rozpoczyna się w momencie zakwalifikowania kandydatów do przysposobienia. Od tego momentu mogą być oni brani pod uwagę jako potencjalni rodzice adopcyjni.

W momencie gdy kandydaci zostają zakwalifikowani do konkretnego dziecka podczas posiedzenia Komisji Kwalifikacji Rodziny do Dziecka, podejmowane są następujące kroki:

 1. Rozmowa w Ośrodku Adopcyjnym, podczas której kandydaci zostają zapoznani z sytuacją prawną, zdrowotną i rodzinną dziecka.
 2. Zorganizowane zostaje pierwsze spotkanie z dzieckiem, w miejscu jego aktualnego pobytu.
 3. Po podjęciu przez kandydatów ostatecznej decyzji, Ośrodek Adopcyjny pomaga w sporządzeniu stosownych wniosków do sądu, składa je do sądu wraz z wymaganą dokumentacją i stosownym pismem przewodnim.
 4. Procedura sądowa jest monitorowana przez pracownika Ośrodka.
 5. W chwili przejęcia bezpośredniej opieki nad dzieckiem, Ośrodek Adopcyjny sprawuje nad rodziną opiekę preadopcyjną, o przebiegu której informuje sąd.
 6. W rozprawie adopcyjnej uczestniczy przedstawiciel Ośrodka Adopcyjnego. 

Jeżeli masz wątpliwości lub pytania zadzwoń 12 632 11 71 lub 784 455 898

Wszystkie rodziny adopcyjne mają możliwość dalszej współpracy z Ośrodkiem i korzystania z naszej pomocy.