„Służmy poczciwej sprawie. 
A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże”.

Jan Kochanowski

Rola i misja Ośrodka Adopcyjnego TPD w Krakowie

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie pomaga zbudować i wspiera rodziny adopcyjne.

Ośrodek jest specjalistyczną placówką niepubliczną prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski, które od 90 lat urzeczywistnia wezwanie Jana Kochanowskiego, by służyć poczciwej sprawie – dla naszego Stowarzyszenia jest nią nieustająco dobro dziecka. Pomagając budować i wspierając rodziny adopcyjne, ośrodek włącza się w różnorodną i dynamicznie rozwijającą się działalność krakowskiego TPD, oferującego dziecku i rodzinie wszechstronne i profesjonalne wsparcie w świetlicach środowiskowych, przedszkolu specjalnym, Ośrodku Wspierania Rozwoju Dziecka, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Ośrodku Wczasów Dziecięcych oraz Centrum Diagnozy i Terapii dla Rodzin.

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie jest jednym z najstarszych ośrodków adopcyjnych w Polsce. Rozpoczynał swoją działalność już na początku lat 60-tych, w zupełnie innej rzeczywistości. Po różnych zmianach, w obecnej postaci, funkcjonuje od 1994r. Do 2006r. miał swoją siedzibę przy ul. św. Marka. Naszą kadrę niezmiennie stanowią ludzie, dla których szacunek do każdego człowieka, w tym tego najmniejszego, jest najważniejszy (informacje w zakładce Kadra).

Ośrodek działa z krótką przerwą od 43 lat. Przez ostatnie 23 lata za naszym pośrednictwem utworzono prawie 900 rodzin adopcyjnych. Doświadczenie jakie udało się nam zdobyć, staramy się jak najlepiej wykorzystywać w pracy z kolejnymi rodzinami. Wiele z nich utrzymuje z nami stały kontakt, znajdując tutaj wsparcie w rodzicielstwie, które zawsze jest wyzwaniem. Ten kontakt jest bardzo ważny także dla nas, daje nam bowiem możliwość ciągłego uczenia się drugiego człowieka. Od 2012r. działamy według nowej ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i stosownych rozporządzeń do niej. Nasza działalność jest finansowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego, a koordynacją nad przebiegiem procedur adopcyjnych w województwie zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Nadzór merytoryczny nadal sprawuje Urząd Wojewódzki.

Inne ośrodki adopcyjne na terenie Małopolski

Od 2013r. Oddział Miejski Krakowski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzi również Oddział w Tarnowie: Ośrodek Adopcyjny TPD w Tarnowie. Na terenie Małopolski działają oprócz nas dwa ośrodki niepubliczne: Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom” i Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenie „Pro Familia” w Krakowie oraz Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu, funkcjonujący w strukturach ROPS.

Działalność Ośrodka Adopcyjnego TPD w Krakowie

Ośrodek prowadzi:

 • całościowe procedury adopcyjne czyli pełen cykl przygotowania dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, w tym także w sprawach tzw. adopcji wewnątrzrodzinnych, gdy jedno z małżonków pragnie przysposobić dziecko drugiego małżonka (opisany szczegółowo w zakładce Adopcja krok po kroku),
 • kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia z pełną diagnozą potencjału rozwojowego i gotowości dziecka do nawiązania więzi z rodzicami adopcyjnymi,
 • kompleksowe wsparcie dla kobiet w ciąży, rozważających możliwość przekazania dziecka do adopcji (opisane w zakładce Jesteś w ciąży ale…),
  poradnictwo i terapię dla:
  • rodzin adopcyjnych, w tym także terapię zaburzeń przywiązania dla rodzin doświadczających problemów w budowaniu więzi z dziećmi czy wychowujących dzieci z zaburzeniami przywiązania, z wykorzystaniem elementów terapii opartej na przywiązaniu (ang. „attachment-based therapy”) oraz elementów poznawczo-behawioralnej terapii dzieci z doświadczeniem traumy (ang. „trauma-focused cognitive-behavioral therapy”),
  • par doświadczających poczucia straty i żałoby w związku z własną bezdzietnością, poronieniami, nieudanymi zabiegami in vitro,
  • dorosłych dzieci adoptowanych, potrzebujących wsparcia w odnajdywaniu swojej drogi życiowej,
  • matek doświadczających poczucia żalu i niepokoju związanego z decyzją o oddaniu dziecka do adopcji
  • a także poradnictwo rodzinne w sytuacjach zagrażających zaburzeniami więzi miedzy dziećmi i rodzicami (związanych z rozwodami, separacjami rodziców, rekonstrukcjami związków)
 • wsparcie dla osób zakwalifikowanych do pełnienia ról rodziców adopcyjnych i oczekujących na dziecko w formie spotkań oraz spotkań grupy wsparcia (terminy spotkań grupy wsparcia w zakładce Aktualności),
 • wsparcie dla dorosłych osób adoptowanych, także w aspekcie poszukiwania rodziny biologicznej,
 • współpracę z Centrum Terapii, Rozwoju i Edukacji „To Po Drodze”
 • współpracę z Ośrodkiem Wspierania Rozwoju Dziecka (prowadzonym także przez Oddział Miejski Krakowski TPD), w której rodzice adopcyjni i zastępczy mogą uzyskać fachową pomoc diagnostyczną i rehabilitacyjną dla swoich dzieci,
 • adopcyjny telefon zaufania (od poniedziałku do czwartku w godzinach 13.30-15.30),
 • szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • zajęcia edukacyjne, zwłaszcza z tematyki rozwoju przywiązania i jego zaburzeń, dla studentów Instytutu Psychologii Stosowanej i Instytutu Pedagogiki UJ oraz studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie a także dla innych zainteresowanych problematyką rodzicielstwa adopcyjnego grup zawodowych

Jeśli możesz, wesprzyj naszą pracę: 

1,5% podatku: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci KRS 0000 114 345 z dopiskiem: dla Ośrodka Adopcyjnego w Krakowie

Zadanie realizowane przez Ośrodek Adopcyjny TPD w Krakowie jest dofinansowane ze środków finansowych budżetu państwa będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Znajdź nas na facebooku: