Wymagania formalne i dokumenty

Wymagania formalne dla kandydatów do przysposobienia dziecka

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, ze zm.), kandydatem do przysposobienia dziecka może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • jej wiek gwarantuje, że pomiędzy przysposabiającym a przysposabianym będzie istniała odpowiednia różnica wieku,
 • jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego, w tym w szczególności:
 • jej stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego pozwala na sprawowanie prawidłowej opieki nad dzieckiem,
 • posiada odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – posiada odpowiedni staż małżeński (minimum 4 lata, o ile szczególne względy nie przemawiają w ocenie Ośrodka Adopcyjnego za uznaniem krótszego stażu małżeńskiego za wystarczający),
 • ukończyła szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz uzyskała pozytywną opinię o kwalifikacjach osobistych do przysposobienia dziecka.

Pełną zdolność do czynności prawnych posiada osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kandydatami mogą zostać:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043, ze zm.), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:
  a) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  b) uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
  a) zezwolenia na osiedlenie się,
  b) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, ze zm.).

Jeśli po pierwszej rozmowie zdecydujecie się Państwo rozpocząć przygotowania w naszym Ośrodku Adopcyjnym, kolejnym krokiem będzie złożenie wymaganych dokumentów, razem z wypełnioną kartą zgłoszenia   i oświadczeniem, których wykaz znajduje się poniżej.

Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka:

 1. Prośba adresowana do Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie o pomoc w adopcji dziecka.
 2. Życiorysy obojga małżonków.
 3. Skrócony odpis aktu małżeństwa – oryginał aktualny (do 3 miesięcy).
  • dla osób będących w drugim związku: orzeczenie rozwodu albo akt zgonu pierwszego małżonka
  • dla osób samotnych: skrócony odpis aktu urodzenia.
 4. Zaświadczenie o wysokości zarobków dla obojga małżonków:
  • ostatnie złożone zeznania podatkowe oraz
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i miesięcznym wynagrodzeniu netto,
  • prowadzący działalność gospodarczą: wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS) i podatków (Urząd Skarbowy).
  • rolnicy: zaświadczenie o dochodach z Urzędu Gminy,
 5. Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że brak jest przeciwwskazań do adopcji.
 6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tzw. zapytanie o karalność).
 7. Zdjęcie małżonków (np. z wakacji, wycieczki).
 8. Do pobrania i wypełnienia – Oświadczenie
 9. Do pobrania i wypełnienia – Karta zgłoszenia

*Osoby składające dokumenty proszone są o przyniesienie do wglądu dowodów osobistych – swojego oraz współmałżonka ( gdy dokumenty składa jedna osoba).
Regulamin Ośrodka