INFORMACJA O ZAKRESIE, CELU I SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (tzw. RODO).
 • Administratorem udostępnianych danych jest: Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego Krakowskiego, 31-138 Kraków, ul. T. Lenartowicza 14
 • Aby skontaktować się z Administratorem możecie Państwo skorzystać z e-maila: adopcja@oatpd.pl  oraz tel. 12 632 11 71.
 • Dane osobowe dotyczące klientów Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych Ośrodka Adopcyjnego wynikających z art. 156 ust. 1, art. 160 i art. 161 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z którym „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
 • Dane osobowe klientów udostępniane są organom sprawującym funkcje nadzorujące i kontrolujące, przyznającym dotacje na realizację zadań ustawowych (na podstawie odrębnych przepisów).
 • Dane osobowe przetwarzane są do momentu korzystania z usług Ośrodka,
  a następnie są archiwizowane do czasu,  do którego Ośrodek jest zobowiązany do przechowywania danych celem umożliwienia kontroli przez upoważnione do tego organy (na podstawie odrębnych przepisów).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań Ośrodka, skutkuje brakiem możliwości skorzystania z jego usług.
 • W zakresie udostępnianych danych osobowych, mają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • W sytuacji naruszenia przez Administratora przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.